Atwell College Faction points as of week 6:

Atlas – 1462

Poseidon – 1221

Apollo – 1088

Zeus – 977